UVC LED

晶体产生几线UVC LED,其在特定于目标应用的波长范围内发出紫外(UV)光。Klaran UVC LED用于空气处理,水和表面消毒。Optan UVC LED用于吸收和荧光光谱应用。